Regulamin | BAJAiJA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Baja i ja – Pobierz w PDF

Regulamin Sklepu Internetowego Bajaija.pl  z dnia 19.08.2019 r.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w szczególności składająca zamówienie

2. Sprzedawca- firma „Baja i ja”, NIP 8571919634, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres e-mail: biuro@bajaija.pl nr tel. +48508285256

3. Produkt- towar wystawiony na sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego w postaci bajek personalizowanych

4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121);

5. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie

6. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, dane spółki: PayPro S.A. ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

7. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem www.bajaija.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;

8. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego; Regulamin dostępny jest pod adresem www.bajaija.pl oraz w postaci pliku PDF do pobrania pod adresem www.bajaija.pl/regulamin/

9. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).

§2
Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https: bajaija.pl.

2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktu- personalizowanych bajek dla dzieci.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktu opisanego, uwidocznionego na stronie głównej i podstronach Sklepu.

4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

5. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.

6. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

7. Klientami mogą być tylko te osoby, które zaakceptowały Regulamin. Klient akceptuje Regulamin w sposób zrozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego.

8. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, akceptuje dodatkowo Regulamin przy składaniu zamówienia.

9. Jeżeli korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga podania przez Klienta jego danych osobowych lub innych informacji Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe oraz że jest upoważniony do ich przekazywania Sprzedawcy

10. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

11. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta.

12. Wszystkie ceny Produktów na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.

13. Wszystkie ceny Produktów na stronie głównej lub podstronach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§3
Usługi

Sklep internetowy świadczy następujące rodzaje i zakres usługi:

1. Zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym,

2. Dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Towarów w tym przesyłanie wiadomości e-mail w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, zawarcie umowy, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji

3. Korzystanie z formularza kontaktowego.

4. Usługę dedykacji w ramach zawierania umów sprzedaży on-line

§4
Składanie zamówienia

1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Właściciela sklepu. Informacje o przerwach będą podawane na stronie głównej sklepu.

3. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”,

b) na stronie produktu należy uzupełnić formularz niezbędny do realizacji zamówienia, tj.

-imię dziecka oraz opcjonalnie jego bliskich osób,

-wgrać zdjęcie dziecka,

-wybrać dedykację lub wpisać własny tekst,

– wybrać opcje dostawy

-kliknąć przycisk „zamawiam” z uwzględnieniem liczby zamawianych produktów,

c) na stronie „Podsumowanie” podać dane odbiorcy zamówienia

-imię i nazwisko

– adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 4 ust. 2 Regulaminu)

– adres e-mail

– telefon kontaktowy

d) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

6. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.

7. W przypadku dokonywania płatności Przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać imię dziecka oraz nazwę zamówionego Towaru – tytuł książki.

8. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail biuro@bajaija.pl

§5
Formy dostawy i płatności

1. Produkt może być dostarczony na terenie Polski.

2. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

a) Za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytetowy – 8 zł (cena brutto)

b) Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost 15, 90 zł (brutto)

3. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, w tym przypadku niezbędne jest indywidualne uzgodnienie ze Sklepem internetowym kosztów transportu oraz ich opłacenie.

4. Klient ma do wyboru dwie metody płatności za zamówienie:

a) płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. szybkim przelewem elektronicznym

b) płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj: 62 9376 0001 2001 0016 2173 0001 Bank Spółdzielczy

c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi

d) Sprzedawca nie odpowiada za jakość zdjęcia dostarczonego przez Klienta, jak również za inne błędy przez niego spowodowane, w szczególności podanie błędnej dedykacji lub imienia osoby, której dedykowany jest Towar.

§6
Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

2. Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).

3. W przypadku dokonywania płatności Przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz tytuł bajki. Pocztą email należy wówczas wysłać potwierdzenie dokonania przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty.

4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).

5. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).

6. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku sytuacji niezależnych od Sprzedawcy czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.

7. Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § 5 ust. Zamówione Produkty powinny zostać dostarczone do Klienta w ciągu 48 godzin od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione produkty operatorowi wybranej przez Klienta formy dostawy.

8. Przed odebraniem od kuriera (listonosza) przesyłki zawierającej Produkt, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera (listonosza) sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi. Sprzedawca nie odpowiada za jakość danych dostarczonych przez Klienta, jak również za inne błędy przez niego spowodowane, w szczególności podanie błędnego imienia osoby, której dedykowany jest Produkt. W razie wątpliwości dotyczących brakujących danych lub błędu w imieniu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Klientem.

§7
Produkt

1. Produktem wystawionym do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego są personalizowanae książki dla dzieci

2. Produkt zostanie wydawany w wersji wskazanej w formularzu przez zamawiającego: męskiej, żeńskiej lub w wersji dla rodzeństwa.

3. Książka jest indywidualnie przygotowywana na podstawie danych oraz zdjęcia wskazanego w formularzu zamówieniowym..

4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przygotować zamówione książeczki z najwyższą starannością i dbałością o końcowy efekt estetyczny. Zdjęcia umieszczane w książkach oraz wkomponowane w ilustracje, z uwagi na kadr i układ postaci oraz jakość zdjęcia każdorazowo mogą wyglądać trochę inaczej niż na wzorach umieszczonych na stronach sklepu. Także ich układ w książeczce może ulec zmianie. Kolory na monitorze mogą nie być identyczne z tymi na wydruku. Jest to zjawisko naturalne wynikające z różnych procesów otrzymywania kolorów na ekranie monitora i podczas wydruku cyfrowego.

5. Dane szczegółowe:

Wymiary: 20×20 cm
Minimalna ilość stron: od 20 ilustracji oraz strona dedykacji
Rodzaj druku: cyfrowy
Papier: kredowy, 200g/m²
Rodzaj okładki: twarda, lśniąca, laminowana okładka albumowa

Język tekstu: język polski, język angielski (w niektórych opcjach)

§8
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania zamówionej rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Sklep internetowy sprzedaje Towary – spersonalizowane książki, będące rzeczami nieprefabrykowanymi oraz służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, w związku z czym Klientowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.

§9
Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient ma prawo wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail biuro@bajaija.pl Klient ma prawo sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać roszczenie.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany Produktu na wolny od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

5. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2

6. Klient odsyłający reklamowany Produkt do Sprzedawcy ma prawo do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres

e-mail: biuro@bajaija.pl

§10
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Reklamacje dotyczące samego funkcjonowania Sklepu internetowego można składać drogą elektroniczną pod adresem biuro@bajaija.pl lub drogą listową na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

§11
1. Dane osobowe i pliki Cookies

a) W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

b) Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu (w tym w celu marketingowym ) niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
c) Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

3. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
6. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
7. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
8. Sprzedawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”.

§12
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Sklepie internetowym

1. Sprzedawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Sprzedawcy, chyba że w Sklepie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Sklepu internetowego, w szczególności ilustracji zawartych w wystawionych do sprzedaży książkach, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

§14
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

W przypadku umowy zawartej na odległość mają Państwo prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo sprzedawcę o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar winien zostać odesłany na wskazany przez sprzedawcę adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. oświadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2. Do regulaminu

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………….

………………………………

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Data ……………………………………………………. Podpis……………….

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Formularz reklamacyjny

……………… ., dnia …………. 20…. r.

Adresat:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

E-mail:

Tel.

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu:

Nazwa produktu:

Nr paragonu/faktury:

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

Załącznik 4 do Regulaminu

Polityka prywatności dla klientów i użytkowników Sklepu Internetowego

§1

Zasady ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Sprzedawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Klientów oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

3. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej w §2 wyszczególnione są cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

§2

Cele przetwarzania danych osobowych

1. Przy składaniu zamówienia klient podaje niezbędne do jego realizacji, tj:

a) imię

b) nazwisko

c) adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto

d) adres e-mail

e) nr telefonu

oraz załącza zdjęcie i wpisuje imię dziecka/dzieci. Klient oświadcza, że jest upoważniony do udzielenia zgody na przetwarzanie podanego przez niego imienia dziecka oraz przesłanego zdjęcia zawierającego jego wizerunek. Podanie ww. danych jest niezbędnym warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych o których mowa powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2. Klient korzystający z formularza kontaktowego lub wysyłający zapytanie o Towar bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy podaje swój adres e-mail w celu skorzystania z tej usługi. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale aby Klient mógł skontaktować się za pomocą takiego formularza konieczne jest podanie przez niego adresu e-mail, w przeciwnym razie nie ma możliwości skorzystania z tej usługi. Klient korzystający z formularza kontaktowego lub wysyłający e-mail z zapytaniem do Sprzedawcy wyraża zgodę na korzystanie z tej usługi. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

3. W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z realizacją zamówienia Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak: a) adres e-mail, b) numer zlecenia. Podanie adresu e-mail jest konieczne do wykonania umowy przez Sprzedającego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca (administrator danych osobowych) realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest informowanie Klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania ze Sklepu internetowego).

4. W każdej chwili każdemu Klientowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody, jednak jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego NUSA dokonała przed jej wycofaniem. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienci mogą dokonać poprzez wysłanie nam maila na adres: biuro@bajaija.pl. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu , tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

5. W celu administrowania stroną internetową Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:

a) adres IP,

b) data i czas serwera,

c) informacje o przeglądarce internetowej,

d) informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Sklepu internetowego. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania 12 danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest administrowanie stroną internetową)

§3

Odbiorcy danych osobowych

1. Sklep internetowy, w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy na podstawie umów powierzenia tj.:

a) firmie księgowej,

b) firmie kurierskiej In Post,

c) Poczcie Polskiej S.A.,

d) operatorowi przelewów- spółce PayPro S.A.,

e) firmom drukarskim,

f) firmom świadczącym usługi informatyczne.

2. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Sprzedawca będzie musiał przekazać dane osobowe Klienta również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. Niemniej ze swojej strony Sprzedawca zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuje bardzo starannie i wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej

§4

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

§5

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§6 Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

§7

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2019 r.