Polityka prywatności | BAJAiJA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny Internetowej www.bajaija.pl jest Mirosława Najdowska prowadząca działalność gospodarczą „Baja i ja” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sztormowa 5, 72-351 Pogorzelica), NIP:8571276490, REGON: 811036668, adres poczty elektronicznej: biuro@bajaija.pl – zwany dalej „Administratorem”.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klientów nie wymaga podania przez nich danych osobowych. Jednakże, przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym wymagane jest podanie następujących danych:

 1. a) imię i nazwisko
 2. b) adres: ulica, nr domu/numer mieszkania, kod pocztowy, miasto,
 3. c) adres e-mail,
 4. d) telefon kontaktowy,
 5. e) w przypadku dokonania opłaty Przelewem bankowym – potwierdzenie dokonania przelewu,

a także dołączenie zdjęcia dziecka oraz podanie jego imienia. Klient oświadcza, że jest upoważniony do udzielenia zgody na przetwarzanie podanego przez niego imienia dziecka oraz przesłanego zdjęcia zawierającego jego wizerunek.

2.2. Podanie ww. danych  jest niezbędnym warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy.

2.3. Podstawą prawną przetwarzania danych o których mowa powyżej  jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2.4.  Klient korzystający z formularza kontaktowego lub wysyłający zapytanie o Towar bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy podaje swój adres e-mail przy korzystaniu z tej usługi i jednocześnie wyraża zgodę na  korzystanie z tej usługi. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne.

2.5. W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z realizacją zamówienia Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:

 1. a) adres e-mail,
 2. b) imię i nazwisko klienta

2.6. Aby zlecić usługę w Sklepie internetowym, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego Sklep internetowy nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca (administrator danych osobowych) realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest informowanie Klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania ze Sklepu internetowego). Jeżeli w ramach zapytania realizację zamówienia Klient poda  również imię lub nazwisko lub inne dane osobowe, Sprzedawca uznaje, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

2.7. W celach archiwalnym i dowodowym Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres e-mail,
 3. c) Tytuł zamówionej bajki

— które to dane są niezbędne na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sprzedawcy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług);

2.8. W celu administrowania stroną internetową Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:

 1. a) adres IP,
 2. b) data i czas serwera,
 3. c) informacje o przeglądarce internetowej,
 4. d) informacje o systemie operacyjnym

 

2.9. Sprzedawca wykorzystuje tzw. cookies na stronie internetowej czyli pliki tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym paragrafie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

 1. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

 

3.1. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze strony wwwbajaija.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się:

a)adres IP,

b)data i czas serwera,

c)typ przeglądarki,

d)typ systemu operacyjnego

Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics.

3.2. Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

3.3. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

3.3.1 Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
a)  podnoszenie jakości Usługi,
b)  poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
c)  tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Użytkownika,
e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.

3.3.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urzą-dzeniu Użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.  Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) po-winien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w uży-wanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

 

 1. PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługuje:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych:

 

4.1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. ODBIORCY DANYCH

W związku z rodzajem prowadzonej działalności, korzystamy z pomocy innych podmiotów, którym Sprzedawca przekazuje dane osobowe klienta na podstawie umów powierzenia, tj:

 1. a) firmie księgowej
 2. c) Poczcie Polskiej S.A., firmie kurierskiej
 3. d) operatorowi przelewów,
 4. e) firmom drukarskim,
 5. f) firmom świadczącym usługi informatyczne.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

6.1. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Polityka prywatności poddawana jest bieżącej weryfikacji i aktualizacji, o ile zachodzi taka potrzeba.
7.2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszą Politykę prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.